toggle menu
Does your product require a special compound
then we develop a unique raw material for you
Material category

Customized Compounds

In close dialogue with you, and in collaboration with our manufacturers, we develop an optimal compound that will solve your task.

Development of the unique polymer

When you need a polymer with very special properties that are not available in the large standard program, we develop a completely unique product for you.

Based on a dialogue about your requirements specifications, we carry out an analysis that – due to our plastic technical knowledge and practical experience with plastic production – results in a kind of polymeric playbook.

From here, we conduct a research for a suitable supplier who has the skills to develop a unique compound that has the desired characteristics – and thus meets your expectations for the end product to the letter.

So if you have a request for something new or something complicated please contact us on +45 59 18 55 08. Together, we find an optimal solution.

Typical properties we can put together

Below you can see a small selection of the most typical properties that we can adjust and put together into a very special compound.

• Thermal insulating
• Thermal conductive
• Electrical conduction
• UV resistant
• Heat
• Impact strength
• Friction reduction
• Color specific
• Fire retardant properties
• And much more

Basic
Polymers

Construction
Polymers

PVC

Elastomers

Recycle
Post Consumer/Industrial

Sustainable
Materials

Consumer Costumized
Compounds

Masterbatch
Colors and Additives

News

Read about new products, new suppliers, new customers and new initiatives.

It is our great pleasure to present REPSOL as our new partner on PP products.
We start up with a warehouse program consisting of the following products, and we will gradually expand the warehouse program in close cooperation with our customers:
- PPH ISPLEN PP070G2M (MFI 12 ; E-Module 1550)
- PPH ISPLEN PP099K2M (MFI 55; E-Module 1800)
- PPC ISPLEN PB183N2M (MFI 22; E-Module 1050)
- PPC ISPLEN PB195K3M (MFI 45 ; E-Module 1400)
- PPR ISPLEN PR595C2M (MFI 50 ; E-Module 1100)

Plastcom now offers PP from Repsol
Sustainable HIPS from Versalis

The new logo draws inspiration from the unique values and characteristics of a company that is able to embrace the continuous development of the chemical industry. The main feature is still the six-legged dog, the Enis symbol, rendered in the colors of Versalis, which reflect the company's sustainable mission. Read more....

Versalis introduces new logo

It is our great pleasure to present REPSOL as our new partner on PP products.
We start up with a warehouse program consisting of the following products, and we will gradually expand the warehouse program in close cooperation with our customers:
- PPH ISPLEN PP070G2M (MFI 12 ; E-Module 1550)
- PPH ISPLEN PP099K2M (MFI 55; E-Module 1800)
- PPC ISPLEN PB183N2M (MFI 22; E-Module 1050)
- PPC ISPLEN PB195K3M (MFI 45 ; E-Module 1400)
- PPR ISPLEN PR595C2M (MFI 50 ; E-Module 1100)

Plastcom now offers PP from Repsol
Sustainable HIPS from Versalis

Value-adding guidance and innovation

Either we find a suitable raw material within our current range – or we develop a brand-new product for you.

Knowledge that translates into qualified elections

An optimal raw material is the foundation for a plastic product with strong properties and the prerequisite for an efficient development process and a competitive production economy.

Choosing the right plastic type and mastarbach is therefore an important but also a complex decision-making process, because there are so many factors that come into play.

When you add the environmental selection criteria to this, qualified plastic technical advice is essential for the functionality of your product, your brand’s reputation and your financial benefits.

It is our most important task to optimise all three things.

From idea development to production we are with you all the way

From idea development to production, we are with you all the way

Contact

Tel: +45 59 18 55 08

Basis Polymerer

Beskrivelse:

Til gruppen af Basisplast regner man typisk Polyethylen (PE), Polypropylen (PP) og Polystyren (PS).

Disse 3 polymerer står for ca. 50% af verdens plastforbrug, og anvendes i alt fra folier, emballager, møbler, legetøj, drikkedunke, ølkasser, medicinsk udstyr, slanger, rør, isolation mm.

Basispolymererne (især PP) kan desuden tilsættes en lang række additiver for at tilføre specielle egenskaber. Det kan være kridt, talkum, glas, pigmenter etc.

Konstruktions Polymerer

Beskrivelse:

De tekniske plasttyper – også kaldet konstruktionsplast eller Engineering plastics – er en gruppe af plastmaterialer, der anvendes til krævende opgaver.

Her stilles der højere krav til egenskaber som f.eks. slagstyrke, stivhed, kemisk resistens, varmeresistens, slidstyrke og brandhæmmende egenskaber mm.

Konstruktionsplast besidder således en bedre kombinationen af fysiske, termiske og kemiske egenskaber end de såkaldte Basis Polymerer typisk udviser.

PVC

Beskrivelse:

PVC opdeles typisk i to segmenter – blød og hård PVC.

PVC er et alsidigt og derfor meget attraktivt materiale. Blandt de fremherskende egenskaber tæller transparens og god kemikalieresistens. Desuden opnås en høj grad af stivhed ved de hårde typer. Ved de blødgjorte typer opnår man derimod stor fleksibilitet foruden en høj grad af slagfasthed.

Én af PVC-materialets helt store fordele er, at det er ”født” selvslukkeligt – hvorfor man ikke behøver at tilsætte miljøbelastende brandhæmmere.

Alt dette kombineret med materialets høje genanvendelighed, gør materialet meget anvendeligt i mange sammenhænge.

Elastomerer

Beskrivelse:

Termoplastiske elastomerer er en meget bred produktgruppe af bløde materialer. De er alle kendetegnet ved høj fleksibilitet, men har hver især deres egne specielle styrker.

Elastomererne udviser ofte lignende egenskaber med gummi, men hvor eksempelvis TPE har den fordel, at den kan forarbejdes ved traditionelle termoplastiske processer.

Materialeegenskaber som kompression, olieresistens, transparens, slidstyrke, varmerestistens, soft touch indgår ofte i overvejelserne hos designerne, når den rette materiale-kategori skal vælges til fx bygningsmaterialer, automotive applikationer, sportsartikler, elektriske komponenter og husholdningsartikler mm.

Recycle – Post Consumer og Post Industrial

Beskrivelse:

Genbrugsmaterialer opdeles typisk i to segmenter; Post Consumer og Post Industrial.

I begge tilfælde udvikles der meget veldefinerede compounds af høj kvalitet. Post Industrial kvaliteterne er naturligvis af højere kvalitet og lidt dyrere, men faktum er, at Post Consumer kvaliteterne ofte klarer opgaven.

Som noget helt nyt og unikt tilbyder Plastcom også Bio-baseret Post Consumer materialer – såfremt reduktion af CO2 er et fokusområde.

Bæredygtige Materialer

Beskrivelse:

Plastcom har fokuseret på at kunne tilbyde spændende bæredygtige alternativer til traditionelle plastmaterialer. Innovationen er stor på markedet, men vi har håndplukket materialer fra de absolut mest spændende producenter og de seneste patenterede teknologier.

Vi har løsninger som virkelig kan rykke ved forståelsen af bæredygtighed.

Blandt de materialeløsninger som vi tilbyder, er bl.a.:

• Bionedbrydelige PLA baserede compounds
• Træfiberbaserede compounds – Biobaseret PE og PP
• Risskaller – compounds
• Post-consumer recyclet PE og PS
• CO2 neutraliserende biobaserede compounds

Kundetilpassede Compunds

Beskrivelse:

Hos Plastcom har vi den nødvendige plasttekniske indsigt til at forstå og indfri dine ønsker og krav til et ganske særligt plastprodukt eller applikation.

Vi arbejder med et stort netværk af kompetente leverandører, som hver især kan tilbyde at udvikle kundetilpassede compounds.

I tæt dialog med dig, og i samarbejde med vores producenter, udvikler vi en optimal compound, der vil løse netop din opgave.

Få mere information om de mange egenskaber vi kan sammensætte og justere.

Masterbatch – Farver og Additiver

Beskrivelse:

Plastcom er specialist inden for farver og additiver. Vores viden og erfaring er betydelig, og vi leverer i praksis løsninger til stort set alle opgaver.

Om det er opake eller transparente farver til diverse polymerer, eller om det er specialeffekter som marmor, glow in the dark, fluorescens, glimmer, metal eller lignende – så har vi løsningen hurtigt og enkelt.

Vi skelner typisk mellem 4 underkategorier når vi tænker masterbatch.

Farver:  Opake eller transparente farver til alle polymerer
Black:  Sorte højkoncentrerede Masterbatches
White:  Hvide højkoncentrerede Masterbatches
Additiver:   Funktionsadditiver som antioxidant, slip, antislip, UV, antistat, etc.

Basis Polymers

Description:

The group of Basic Plastics typically counts Polyethylene (PE), Polypropylene (PP) and Polystyrene (PS).

These 3 polymers account for about 50% of the world’s plastic consumption, and are used in everything from foils, packaging, furniture, toys, water bottles, beer boxes, medical devices, hoses, pipes, insulation etc.

In addition, the base polymers (especially PP) can be added to a wide range of additives to add special properties. It can be chalk, talc, glass, pigments etc.

Construction Polymers

Description:

The technical plastic types – also called structural plastics or Engineering plastics – are a group of plastic materials used for demanding tasks.

Here, higher demands are placed on properties such as impact strength, stiffness, chemical resistance, heat resistance, durability and fire retardant properties, etc.

Structural plastic thus possesses a better combination of physical, thermal and chemical properties than the so-called Basic Polymers typically exhibit.

PVC

Description:

PVC is typically divided into two segments – soft and hard PVC.

PVC is a versatile and therefore very attractive material. Among the predominant properties, transparency and good chemical resistance count. In addition, a high degree of stiffness is achieved by the hard types. The softened types, on the other hand, achieve great flexibility in addition to a high degree of impact resistance.

One of the great advantages of the PVC material is that it is “born” self-extinguishable – which is why you do not need to add environmentally damaging fire retardants.

All this, combined with the high recyclability of the material, makes the material very useful in many contexts.

Elastomers

Description:

Thermoplastic elastomers are a very wide product group of soft materials. They are all characterized by high flexibility, but each has their own special strengths.

The elastomers often exhibit similar properties with rubber, but where, for example, TPE has the advantage that it can be processed by traditional thermoplastic processes.

Material properties such as compression, oil resistance, transparency, durability, heat resistance, soft touch are often taken into account by designers when choosing the right material category for e.g. building materials, automotive applications, sporting goods, electrical components and household goods, etc.

Recycle - Post Consumer and Post Industrial

Description:

Recycled materials are typically divided into two segments; Post Consumer and Post Industrial.

In both cases, very well-defined compounds of high quality are developed. Post Industrial grades are of course of higher quality and a little more expensive, but the fact is that Post Consumer qualities often do the job.

As something completely new and unique, Plastcom also offers Bio-based Post Consumer materials – if reducing CO2 is a focus area.

Sustainable Materials

Description:

Plastcom has focused on offering exciting sustainable alternatives to traditional plastic materials. Innovation is great in the market, but we have handpicked materials from the most exciting manufacturers and the latest patented technologies.

We have solutions that can really move on the understanding of sustainability.

Among the material solutions we offer are:

• Biodegradable PLA based compounds
• Wood fibre-based compounds – Bio-based PE and PP
• Rice shells – compounds
• Post-consumer recycled PE and PS
• CO2 neutralising bio-based compounds

Customized Compunds

Description:

At Plastcom, we have the necessary plastic technical insight to understand and fulfill your wishes and requirements for a very special plastic product or application.

We work with a large network of competent suppliers, each of whom can offer to develop customized compounds.

In close dialogue with you, and in collaboration with our manufacturers, we develop an optimal compound that will solve your task.

Get more information about the many properties we can put together and adjust.

Masterbatch - Colors and Additives

Description:

Plastcom is a specialist in colours and additives. Our knowledge and experience is considerable, and in practice we provide solutions for virtually all tasks.

Whether it is opake or transparent colors for various polymers, or whether it is special effects such as marble, glow in the dark, fluorescence, mica, metal or the like – then we have the solution quickly and simply.

We typically distinguish between 4 subcategories when thinking about masterbatch.

Colors: Opaque or transparent colors for all polymers
Black: Highly-Concentrated Black Masterbatches
White: Highly-Concentrated White Masterbatches
Additives: Functional additives such as antioxidant, slip, antislip, UV, antistat, etc.